Zeer Zorgwekkende Stoffen

Naast de maatregelen binnen de Roadmap Plus is Tata Steel gestart met een aantal maatregelen om de uitstoot van zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vanaf de site in IJmuiden verder te verminderen en daarmee de impact op de omgeving fors te reduceren. De implementatie van dit reductieplan is al deels van start gegaan en wordt in de komende jaren verder uitgebreid. 

Landelijk overheidsprogramma 
De Nederlandse overheid is een landelijk programma over ZZS gestart. Tot de categorie ZZS behoren stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken of slecht afbreken in het milieu. In het kader van het landelijk programma ZZS zijn alle bedrijven die ZZS uitstoten gevraagd om een inventarisatie te maken van deze stoffen. Tata Steel heeft bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de inventarisatie van ZZS ingediend. Hierbij is gekeken naar uitstoot uit de schoorstenen, emissies* van open bronnen (zoals verwaaiing van de erts- en kolenvelden) en emissies van de diffuse bronnen (waaronder de emissies van deuren, klimpijpen en vulgaten van de Kooks- en Gasfabrieken en verschillende dakemissies). 

Tevens heeft Tata Steel de verspreidingsberekeningen ingediend van deze ZZS (die door een onafhankelijke externe expert zijn gemaakt) en een lijst met maatregelen bij de OD NZKG, waarvan een deel reeds in gang is gezet en/of gerealiseerd. 

*emissie:         uitstoot van stoffen 
**immissie:    de werkelijke concentratie van stoffen in de leefomgeving

Verspreiding ZZS binnen norm 
Het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) geeft aan bij welke concentratie van een stof geen negatief effect te verwachten is op mens en ecosysteem. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de werkelijke concentraties van de ZZS van Tata Steel in de leefomgeving allemaal binnen de MTR-waarden vallen (voor zover de overheid MTR-waarden heeft vastgesteld). Desondanks zet het staalbedrijf zich in om de uitstoot van ZZS verder te reduceren. 

Uitgebreide reductiemaatregelen 
Van de lijst van meer dan 1.655 zeer zorgwekkende stoffen van de landelijke overheid kunnen bij Tata Steel in IJmuiden 178 stoffen worden geëmitteerd. Er zijn in totaal 213 verschillende uitstootpunten op de site. 

Twee zaken zijn voor Tata Steel leidend in het voornemen om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen verder te reduceren. In de eerste plaats prioriteit geven aan het realiseren van maatregelen die het grootst mogelijke positieve effect op de leefomgeving hebben. In de tweede plaats ervoor zorgen dat alle uitstoot voldoet aan de wettelijke normen. Van de 213 bronnen op het terrein voldeden er bij het maken van de inventarisatie van ZZS twee niet aan de wettelijke PAK-normen: een onderdeel van de Koudbandwalserij en de Hulpstoffenfabriek van de Hoogovens. De overschrijding bij de Hulpstoffenfabriek is inmiddels sinds eind januari 2021 opgelost die van de Koudbandwalserij eind februari 2022. Hierbij is voor beide bronnen een uitstoot bereikt die minimaal is. Tevens is bij het doekfilter van de Sinterfabriek (medio 2022) een forse PAK-reductie behaald. Met deze maatregelen is in totaal de PAK-uitstoot met 50% verminderd ten opzichte van 2019.
 
Alle bronnen Tata Steel geïnventariseerd 
De volledige informatie die Tata Steel bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangeleverd over ZZS (lijst, verspreidingstabellen, toelichtingen daarop en maatregelen) is hier onder te bekijken: 

Tata Steel spoorboekje ZZS-verplichtingen lucht onder Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling +2 bijlagen 20201230

- Resultaat ZZS -inventarisatie lucht Tata Steel 20201230

- Toelichting ZZS-inventarisatie lucht Tata Steel 20201230

- Verspreidingsberekeningen ZZS lucht Tata Steel 20201230

Update ZZS inventarisatie - juli 2022

Hieronder een update van de ZZS-emissie inventarisatie, naar aanleiding van de inzichten van de twee expert meetings met de Inspectie Leefomgeving en Techniek (ILT), de Omgevingsdienst (ODNZKG) het RIVM, en Provincie Noord Holland) als follow up van het RIVM rapport uit januari 2022.

Update ZZS Inventarisatie - juli 2022

 

 

Onder Downloads staat een update van de ZZS-emissie inventarisatie, naar aanleiding van de inzichten van de twee expert meetings met de Inspectie Leefomgeving en Techniek (ILT), de Omgevingsdienst (ODNZKG) het RIVM, en Provincie Noord Holland) als follow up van het RIVM rapport uit januari 2022.

Roadmap Plus

Lees meer

Maatregelen PAK's

Lees meer

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons