Stof

Bij de productie van staal komt zowel grof stof and fijnstof vrij. Het fijnstof komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen in de Sinter- en Pelletfabriek, de Kooksfabrieken en de staalfabriek. Het grof stof is voornamelijk afkomstig van de slakverwerking bij Harsco. Ook vanaf andere open bronnen, zoals de opslagplekken en de wegen, kan grof stof worden verspreid.

Om de emissie van stof te verminderen, zijn in het verleden verschillende maatregelen genomen. Zo worden alle significante emissiepunten bij alle fabrieken droog of nat ontstoft. Onze reinigingsinstallaties beperken daarnaast de uitstoot van stof. Enkele voorbeelden hiervan zijn de rookgasreiniging en de ruimte-ontstoffing van de Sinterfabriek en de ontstoffingsinstallaties bij de Kooksfabrieken en bij de Staalfabriek.

Naast technische maatregelen bij installaties zorgen wij ook dat verwaaiing van stof zoveel mogelijk wordt voorkomen door het afdeken van opslagplekken, het gebruik van banden- en reinigingsinstallaties en het vegen en nathouden van wegen. Sinds 2012 is de emissie van fijnstof met meer dan 25% gedaald en we gaan verder. In onze Roadmap 2030 staat een compleet overzicht van alle maatregelen die zowel het vrijkomen van grof stof als fijnstof verder zullen verminderen.

De voortgang van de maatregelen staat op ons online Dashboard.

Aanpak converterslakstof

Het afgelopen jaar is hoge prioriteit gegeven aan het vinden van oplossingen om de stofverspreiding tijdens de verwerking van converterslak sterk te verminderen. Veel stof bleek vrij te komen tijdens het kiepen van de converterslak in de putten. Daarom zijn we in de zomer van 2019 gestopt met het aanbrengen van een beschermlaag voor de hete slak in de slakkenpannen. Dit blijkt een groot effect te hebben: tijdens het kiepen van de slakkenpannen komt niet langer de verpulverde beschermlaag mee. Ook proberen we de slak op een minimale hoogte van de put te kiepen. Door deze operationele aanpassingen zijn de stofwolken tijdens het kiepen behoorlijk verminderd. Het resultaat is dat we minder converterslakstof aantreffen in de stofmonsters die we nemen in Wijk aan Zee.

Begin april zijn we gestart met een proef om stofverspreiding tijdens het kiepen en uitgraven van converterslak te verminderen bij Harsco. We doen dit door het plaatsen van een prototype overkapping op een open slakkenput. Het koelen, één van de belangrijkste stappen in het verwerkingsproces, is een stofbron tijdens de verwerking van converterslak in de open slakkenputten. Het plaatsen van hoge wanden en een deksel zorgt er naar verwachting voor dat zoveel mogelijk stof in de afgesloten slakkenput blijft en daar direct neerslaat.Ook bij de volgende stap, het uitgraven van de slakkenput, kan stof vrijkomen. Daarom plaatsen we in de proef de overkapping op die hoogte, dat bulldozers er direct onder kunnen om de slak uit te graven. Hierdoor hoeft de overkapping er tijdens deze stap niet worden afgehaald.

De proef bestaat uit een reeks stofmetingen in een periode van maximaal 4 weken. Als de resultaten aantonen dat de gekozen operationele aanpassingen effectief zijn, dan willen we deze oplossing verder uitwerken zodat we deze op alle open slakkenputten kunnen toepassen waarin we de converterslak koelen. De Omgevingsdienst NZKG heeft de proefneming goedgekeurd.

Aanpak ROZA-slak: bouw fabriekshal vordert 

De bouw van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak bij Harsco is in mei 2019 gestart en verloopt volgens planning. De buitenkant van de hal is gereed en inmiddels zijn ook de bouwwerkzaamheden aan de binnenkant en filterinstallatie van de hal gestart. Een afzuigsysteem van de filterinstallatie in de hal gaat ervoor zorgen dat grafiethoudend stof, dat kan vrijkomen bij de verwerking van ROZA-slak, zich niet vanaf het bedrijfsterrein naar de omgeving kan verspreiden. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden gestart om ook de logistiek aan te passen aan het nieuwe werkproces in de hal.

De verwachting is dat de hal vanaf april 2020 gefaseerd in gebruik wordt genomen. Eerst worden verschillende onderdelen van het nieuwe verwerkingsproces getest alvorens er volledig wordt overgegaan op de nieuwe werkwijze. De fabriekshal zal binnen ongeveer drie maanden na start van ingebruikname volledig operationeel zijn. Totdat de nieuwe fabriekshal volledig operationeel is, blijven Tata Steel en Harsco gebruikmaken van de huidige aangepaste werkwijze om het vrijkomen van grafiethoudend stof te voorkomen. Tot nu toe blijkt deze werkwijze effectief: er is sinds april 2019 geen grafietemissie in de omgeving geweest.  

Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen stofverspreiding in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen stof

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen stof.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons