Geur

Bij grote industrieën, ook bij staalbedrijven, komen allerlei geuren vrij. Geur kan voor de omgeving overlast veroorzaken. De mate van overlast hangt af van de sterkte, de aard en de frequentie van de geur. Ook de windrichting en windkracht spelen een belangrijke rol. De afgelopen maanden ontvangen wij meer klachten over geur, met name uit de omgeving van Wijk aan Zee. Wij realiseren ons dat geur die vrijkomt onaangenaam kan zijn voor de omgeving. Daarom werken we hard aan verbeteringen met als doel de geuroverlast zoveel mogelijk te verminderen. 

Aanpak geuroverlast 

Een aantal geurbronnen zijn inmiddels geïdentificeerd en voor een aantal hiervan ook oplossingen gevonden waar we mee aan de slag gaan. De combinatie van de windrichting en de locatie geven het vermoeden dat Kooksfabriek 2 een belangrijke geurbron is voor Wijk aan Zee. Hier is een gedreven team bezig om alle bronnen van geuremissie systematisch te achterhalen en te analyseren. Een aantal geurbronnen zijn inmiddels geïdentificeerd en voor een aantal hiervan ook oplossingen gevonden waar we mee aan de slag gaan.

Maar ook in de dagelijkse operatie blijven we alle mogelijke emissiebronnen zoveel mogelijk bestrijden. Dit om geuremissies te voorkomen. Verder is soms sprake is van ‘rauwe kooks’ (niet gare kooks) in een kooksoven waardoor kortstondig geur kan vrijkomen. Daarom zijn we druk bezig met de revisie van de kookskamers, hebben we recentelijk in samenwerking met firma’s een speciale boor ontwikkeld waardoor we verstopte ovenbranders kunnen openboren en hebben we de werking van het stookgaskanaal verbeterd. Hierdoor verloopt het stookproces stabieler. 

Aanpak geuroverlast: waar staan we?  

Het herleiden van een geurbron is complex. Om geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, moeten we klachten vóór zijn. En dit kunnen we alleen bereiken door objectief inzicht te krijgen in onze geuremissiepatronen. Dit betekent dat onze focus ligt op het systematisch analyseren van verschillende data en het testen van nieuw verkregen inzichten.

Onderbouwen met data  

Het team dat werkt aan het geuronderzoek heeft inzichten verkregen door verschillende geur- en winddata bij elkaar te brengen in een zogeheten 'data lake' en deze grondig te analyseren. We hebben onder meer de data van de e-neuzen bestudeerd. Zowel de data afkomstig van onze eigen e-neuzen als die van de Provincie. Deze data hebben wij kunnen relateren aan de klachten die wij de afgelopen maanden uit Wijk aan Zee hebben ontvangen. Op basis van deze statistische analyse, kunnen we concluderen dat tweederde van alle geurklachten naar de twee kooksfabrieken te herleiden is. Ook blijkt uit de analyse dat geurbelasting over de tijd is toegenomen.

Brongebied beter duiden   

Naast deze inzichten hebben we statistisch model ontwikkeld, waardoor we mogelijke geurklachten nu in grote mate kunnen voorspellen. Dit brengt ons een stap dichter bij de exacte duiding van de geurbron en dat is natuurlijk nodig om geuroverlast in de omgeving uiteindelijk te voorkomen. Op deze manier kunnen we voor elk moment de geurbelasting bekijken en het probleemgebied op het terrein aanduiden. Voorheen konden we het gebied waar de geur vandaan kwam in ongeveer tweederde van de gevallen niet herleiden, maar nu we het brongebied beter en sneller kunnen duiden, is het zaak om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke geurbron(nen) bij de kooksfabrieken.    

Verdiepingsslag met procesdata  

Om die verdiepingsslag te maken, is het nodig om de voorspellingen uit deze nieuwe tool de koppelen aan procesdata. Alleen op deze manier kunnen we voorspellen bij welke geurbron in de omgeving van de kooksfabrieken geurbelasting kan ontstaan zodat je geuroverlast naar de omgeving ook daadwerkelijk kunt gaan voorkomen. We zijn inmiddels gestart met een proef bij Kooksfabriek 2. Daar is het vermoeden dat het verhogen van de kookseindtemperatuur geuremissies, en dus geurbelasting in de omgeving, kan reduceren. We zien vanaf de zomer vorig jaar dat de geurimpact extra toenam, in de tijd valt dit samen met een verlaging van de kookseindtemparatuur. Na de zomer verwachten we een helder beeld te hebben van de uitkomsten van deze proef. Voor het monitoren van de trend in de geurbelasting zullen we dan ook de nieuw ontwikkelde tool inzetten.

Doorpakken met nieuwe technologie  

Parallel aan het project waarin we data inzetten om steeds meer inzicht te krijgen om de daadwerkelijke geurbron(nen) bij Kooksfabriek 2 aan te pakken, hebben we in februari ook een nieuwe technologie ingezet: een e-neus op een drone. We hebben de geurprofielen van de geurbronnen in de omgeving van Kooksfabriek 2 in kaart gebracht. De volgende stap is het in kaart brengen wat de reikwijdte is van deze mogelijke geurbronnen bij Kooksfabriek 2. We verwachten dat de uitkomsten van dit onderzoek de resultaten van het dataonderzoek zullen versterken, waardoor we de geuroverlast gericht en structureel kunnen verminderen.

Uitwisseling geurgegevens met provincie

De provincie Noord-Holland en Tata Steel zijn een pilot gestart om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische (E-neuzen) die in de omgeving staan. Dit helpt bij het opsporen van de waarschijnlijke bronnen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om geuroverlast te voorkomen.

Overige maatregelen

In aanvulling op bovenstaande zijn drie extra E-neuzen op ons terrein geplaatst, waaronder een in de omgeving van Kooksfabriek 2. Eind september 2019 heeft Tata Steel ook in de omgeving E-neuzen geplaatst, waaronder in IJmuiden en in november in Santpoort Noord. Nadat deze locaties buiten het terrein zijn geanalyseerd, verplaatsen wij de twee E-neuzen naar het noordterrein om vast te stellen of hier bronnen zijn die geuroverlast veroorzaken. Onderstaande afbeelding geeft de locaties weer van onze E-neuzen (exclusief twee extra E-neuzen). 

Enkele voorbeelden van andere gerealiseerde maatregelen zijn de aanpassing van de samenstelling van walsolie van de koudwalsen 11 en 12 van de verpakkingsstaalfabriek, het plaatsen van een sifon in de wasstraat van Kooksfabriek 2 en de rookgascondensatie bij de granulatie van Hoogoven 7. Deze maatregelen hebben geleid tot een afname van geuremissie van 24 procent. Daarnaast werd tijdens de themabijeenkomst van 23 januari door een omwonende aangegeven dat hij het vermoeden heeft dat de Zwavelzuurfabriek – onderdeel van Kooksfabriek 2 – een bron kan zijn die geuroverlast veroorzaakt in Wijk aan Zee. Ook wij hebben deze bron aangemerkt als mogelijke geurbron. We zijn nader onderzoek gestart bij de Zwavelzuurfabriek, waarbij de omwonende nauw wordt betrokken.

 
locaties Eneuzen
Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geuroverlast in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen geur

Lees meer over de status van de verschillende maatregelen tegen geur.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons