Geluid

29-09-2020

Veel van onze activiteiten maken geluid, net zoals dat het geval is bij spoorwegen of grootschalige bouwprojecten. De activiteiten aan de rand van ons terrein, zoals het walsen van staal, handelingen met schrot en het rangeren van treinen, kunnen soms hoorbaar zijn in de omgeving.

Dit kan worden veroorzaakt door een piekgeluid: een kortdurende verhoging van het geluidsniveau. Het kan echter ook het gevolg zijn van de weersomstandigheden, zoals de windrichting, waardoor ons normale geluidniveau ineens opvalt.

Een aantal maatregelen uit de Roadmap is opgestart of al gerealiseerd. Zo hebben we kunststof stootbussen in de treinwagons gebouwd om geluidsoverlast door het optrekken en remmen te beperken; zijn door een nieuwe werkwijze het aantal noodsignalen van de locomotieven tijdens het wisselen van de wacht met 67% verminderd en onderzoeken we de mogelijkheid om de geluiddempers van de primaire afzuiging van de Staalfabriek te vervangen om het zoemende geluid in nacht te verminderen.

Er zijn meerdere geluidbronnen die overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving, hier werken we hard aan oplossingen. Kijk verder voor meer informatie over de status van de maatregelen tegen geluidsoverlast.

Minder geluidsverspreiding door schrotactiviteiten

Eind vorig jaar ontvingen wij klachten uit Wijk aan Zee over geluid afkomstig van het nieuwe schrotpark op het terrein. Het merendeel van de klachten had betrekking op de nachtelijke uren, maar er werd ook overdag meer overlast gemeld. Tata Steel heeft daarop operationele maatregelen genomen om de nachtelijke overlast vanaf het nieuwe schrotpark te verminderen. Vervolgens is er een plan gemaakt om de geluidoverlast van dit deel van het terrein verder te verlagen. Dat heeft geresulteerd in de verhoging van het noordwestelijke deel van de muur om het nieuwe schrotterrein. Later zijn binnen die muur door het plaatsen van tussenmuren compartimenten gemaakt, waardoor het geluid van het verladen van schrot minder wordt verspreid. Zowel uit metingen als uit het feit dat er nu nog slechts incidenteel een klacht is over geluid die kan worden herleid tot het schrotpark, kan worden geconcludeerd dat de ingevoerde maatregelen tot een daling van de geluidsoverlast hebben geleid. Vanzelfsprekend houden wij via metingen en het inventariseren van klachten nauwlettend in de gaten of deze verbetering ook op lange termijn standhoudt. 

Vermindering piekgeluiden veroorzaakt door stoten wagons 

Verschillende treinwagons vervoeren rollen staal over het terrein. Enkele typen zijn onderling aan elkaar vastgekoppeld met een stang die ervoor zorgt dat de wagons soepel ten opzichte van elkaar bewegen. Het aankoppelen, optrekken en remmen van treinwagons levert piekgeluiden op. Deze piekgeluiden konden als storend worden ervaren door de omgeving. Om de speling tussen de koppelstand en treinwagons op te heffen, hebben wij een kunststof stootbus ontwikkeld. Inmiddels hebben we alle benodigde wagonsets voorzien van deze stootbussen waardoor piekgeluiden door het stoten van wagonsets verminderd zijn voor de omgeving. Deze maatregel is onderdeel van de Roadmap 2030; maatregel 7 in de aanpak van geluidsoverlast. 

Noodsignalen verminderd 

We hebben onlangs de noodsignalen door het testen van locomotieven tijdens het wisselen van de wacht aangepast. Door de aangepaste werkwijze blijft de veiligheid van het railvervoer gegarandeerd, maar is het aantal noodsignalen tijdens de wachtwissel met 67% verminderd. Ook deze maatregel leidt tot minder overlast in de omgeving.

We zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten, met name aan de rand van het bedrijfsterrein, soms hoorbaar kunnen zijn in de omgeving.  Helaas kunnen wij dit niet geheel wegnemen, wel streven we ernaar om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

Overige maatregelen

Uiteraard nemen wij al doorlopend maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Zo hebben wij onze installaties op meerdere plaatsen voorzien van geluiddempers, maken wij gebruik van geluidafscherming en hebben wij onze transportmiddelen voorzien van zogenaamde ‘schorre kikkers’. Bij vervanging van installaties gebruiken wij de meest moderne technieken om de overlast van geluid zoveel mogelijk te beperken. Ook controleren wij periodiek of het geluid van onze installaties voldoet aan het met de overheid overeengekomen geluidsniveau.

De grootst geïdentificeerde bron van geluid is momenteel de primaire afzuiginginstallatie bij de Staalfabriek. Begin 2020 starten wij hier met het vervangen van de geluidsdempers.

Rond de rand van ons terrein zijn zeven vergunningspunten gelegen. Op drie van de vergunningspunten wordt permanent gemeten of ons geluid binnen de grenswaarden blijft. IP2 is het meetpunt in Wijk aan Zee, IP8 is het meetpunt in Beverwijk en IP14 is het meetpunt in IJmuiden. 

 
Deel of mail

Roadmap 2030

Lees meer over onze aanpak tegen geluidsoverlast in de Roadmap 2030

Bekijk hier

Voortgang maatregelen geluid

Lees meer over de status van de verschilende maatregelen tegen geluid.

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons