PAK-stoffen & ZZS

26-10-2021

De Roadmap Plus behelst maatregelen die in 2022 de uitstoot van PAK-stoffen reduceren met circa 50% ten opzichte van 2019. 

Voor de reductie van PAK-stoffen zijn in het afgelopen jaar veel maatregelen genomen. Zo hebben wij eind januari 2021 de productie van stopmassa gestopt. Bij Kooksfabriek 2 nemen we diverse maatregelen waardoor de deuremissies fors zijn afgenomen. Daarnaast is bij de Sinterfabriek een proef gestart waardoor PAK-stoffen beter uit de rookgassen gefilterd kunnen worden. Tot slot bouwen we bij de gloeiovens van de Koudbandwalserij een naverbrandingsinstallatie waarvan de fundering er ligt. Deze is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 operationeel. 

Reductie van PAK-stoffen  

We verwachten met de maatregelen uit de Roadmap Plus in 2022 de uitstoot van PAK-stoffen met circa 50% te verminderen. De realisatie van de nieuwe droogstandinstallatie bij de Staalfabriek en verdere operationele maatregelen bij de Kooksfabriek zullen de uitstoot van PAK-stoffen verder verminderen in 2023.  

Lees op deze pagina meer over de specifieke maatregelen tegen PAK-stoffen in de Roadmap Plus  

Aanpak tegen Zeer Zorgwekkende Stoffen 

Naast de maatregelen binnen de Roadmap Plus is Tata Steel gestart met een aantal maatregelen om de uitstoot van zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)vanaf de site in IJmuiden verder te verminderen en daarmee de impact op de omgeving fors te reduceren. De implementatie van dit reductieplan is al deels van start gegaan en wordt in de komende jaren verder uitgebreid.  

Landelijk overheidsprogramma 
De Nederlandse overheid is een landelijk programma over ZZS gestart. Tot de categorie ZZS behoren stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken of slecht afbreken in het milieu. In het kader van het landelijk programma ZZS zijn alle bedrijven die ZZS uitstoten gevraagd om een inventarisatie te maken van deze stoffen. Tata Steel heeft onlangs bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de inventarisatie van ZZS ingediend. Hierbij is gekeken naar uitstoot uit de schoorstenen, emissies* van open bronnen (zoals verwaaiing van de erts- en kolenvelden) en emissies van de diffuse bronnen (waaronder de emissies van deuren, klimpijpen en vulgaten van de Kooks- en Gasfabrieken en verschillende dakemissies). 

Tevens heeft Tata Steel de verspreidingsberekeningen ingediend van deze ZZS (die door een onafhankelijke externe expert zijn gemaakt) en een lijst met reductiemaatregelen, waarvan een deel reeds in gang is gezet. 

Verspreiding ZZS binnen norm 
Het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) geeft aan bij welke concentratie van een stof geen negatief effect te verwachten is op mens en ecosysteem. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de werkelijke concentraties van de ZZS van Tata Steel in de leefomgeving allemaal binnen de MTR-waarden vallen (voor zover de overheid MTR-waarden heeft vastgesteld). Desondanks zet het staalbedrijf zich in om de uitstoot van ZZS verder te reduceren. 

Uitgebreide reductiemaatregelen 
Van de lijst van 1.655 zeer zorgwekkende stoffen van de landelijke overheid worden bij Tata Steel in IJmuiden 178 stoffen geëmitteerd. Dat gebeurt op in totaal 213 verschillende punten op de site. 

Twee zaken zijn voor Tata Steel leidend in het voornemen om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen verder te reduceren. In de eerste plaats prioriteit geven aan het realiseren van maatregelen die het grootst mogelijke positieve effect op de leefomgeving hebben. In de tweede plaats ervoor zorgen dat alle uitstoot voldoet aan de wettelijke normen. Van de 213 bronnen op het terrein voldeden er bij het maken van de inventarisatie van ZZS twee niet aan de wettelijke normen: een onderdeel van de Koudbandwalserij en de Hulpstoffenfabriek van de Hoogovens. De overschrijding bij de Hulpstoffenfabriek is inmiddels sinds eind januari 2021 opgelost. 
 
Alle bronnen Tata Steel geïnventariseerd 
De volledige informatie die Tata Steel bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangeleverd over ZZS (lijst, verspreidingstabellen, toelichtingen daarop en maatregelen) is hier onder te bekijken: 

Deel of mail

Roadmap Plus

Lees meer over de Roadmap Plus

Bekijk hier

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2022

Volg ons