Blog Wat laten de stofmonsters zien?

29-09-2020

In deze 2e blog van professor Sieger van der Laan vertelt hij meer over de resultaten van de stofmonsteranalyses. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

En hoe staat het nu met stofoverlast? Meer of minder overlast? Die vraag smeekt om nuancering.

Overlast wordt feitelijk bepaald door het aantal klachten dat bij Tata Steel binnenkomt – de erváren overlast. Maar we kunnen de mate van overlast niet alleen op basis van klachtenstatistiek beoordelen. De vraag draait ongeacht het aantal klachten, om meer of minder stofin de omgeving van Tata Steel. Maar begrijp me niet verkeerd, die klachten zijn voor ons wel een hele belangrijke indicatie.

Tuintafel en herfstblaadjes

Een voor ons ideale klacht luidt als volgt: “Gisteravond heb ik na het eten de tuintafel nog afgedaan, en vanochtend is ie alweer helemaal vies”. Herkennen we dat? Bellen naar de klachtenlijn en onze milieumedewerkers komen dan graag een stofmonster nemen. Stel je voor dat ze de hele tafel schoonvegen, alle stof op een weegschaal wegen, de afmeting van het tafelblad bepalen, de tijdspanne tussen schone tafel ‘s avonds en klacht ‘s ochtends vaststellen. Dan kan uit die gegevens de gemiddelde stofdepositie per vierkante meter per uur worden berekend. De crux zit ‘m in “gemiddelde” stofdepositie. De ervaring leert dat er soms pieken zijn van stofoverlast en dan valt het weer vele dagen reuze mee. We hebben dus niet met gemiddelde maar met incidentele stofdepositie te maken. Dus, soms meer en dan weer minder stof.  Het aantal klachten bepaalt hoeveel overlast men erváárt.

Dan is er nog een tweede aspect waarmee we rekening moeten houden en dat heeft enige toelichting nodig. Stel je voor, het is herfst en de bomen zijn al kaal. ‘s Avonds heb je de bladeren uit de tuin  geveegd en ‘s nachts is er wat meer wind en de volgende ochtend ligt de tuin weer helemaal vol met dorre bladeren uit de omgeving. Zo werkt dat met stof natuurlijk ook. Door de wind vindt continu herverdeling van het aanwezige stof plaats, net als bij de herfstbladeren. Het verschil is dat er bij stof ook continu nieuwe aanvoer plaats kan vinden, stof van Tata Steel, maar ook natuurlijke stof en stof uit de bebouwde omgeving (urban stof).

Als we willen beoordelen of er sprake is van meer of minder stof, dan zou je de verhouding van de Tata Steel industriële bijdrage in het stof moeten vergelijken met de andere bronnen, de bijdrage natuurlijk stof en de bijdrage urban stof. Als er weer eens een piek is van overlast, zal de Tata Steel-component een groot aandeel van het stof uitmaken. Zoals helaas het geval was na het weekend van 12-13 september. Valt het wel mee, dan overheerst de natuurlijke en urban component qua aandeel in het stofmonster. Met deze introductie lijkt het me duidelijk waar we op moeten letten bij het beoordelen van stofdepositie.

Tijdserie stofdepositie Wijk aan Zee

In de afgelopen 9 maanden, dus vanaf begin november 2019, heeft Tata Steel met grote regelmaat extra stofmonsters genomen in Wijk aan Zee om een beeld te krijgen van de industriële, de natuurlijke en de urban component in het stof. Dit in aanvulling op de echte klachtenmonsters. Hoe ging dat in z’n werk? Nou, eigenlijk net zoals bij alle klachten. Op een tafeltje nabij het informatieloket Tata Steel in de Buurt aan de Zwaanstraat is elke keer stof verzameld zodra de tafel er vies uitzag. Onze zelf-in-het-leven-geroepen supermelder heeft op die manier 56 stofmonsters weten te verzamelen naast de 35 stofmonsters van ideale klachten uit Wijk aan Zee (waarvoor dank!). Alle monsters zijn geanalyseerd, zoals in mijn vorige blog uitgelegd. In het kort: per stofkorrel is de minerale samenstelling bepaald met SEM-EDS-PARC. Op basis van de minerale samenstelling kunnen de korrels aan verschillende stofbronnen toegewezen worden. Om de discussie over meer of minder overlast meteen aan te scherpen zijn de resultaten als ‘stof afkomstig uit Wijk aan Zee versus Tata stof’ weergegeven. Dus in aparte grafieken het aandeel van natuurlijk plus urban stof uit Wijk aan Zee enerzijds en het aandeel van industrieel stof anderzijds. Het industriële stof is verder nog opgesplitst in twee hoofdbronnen: 1) de stofbijdrage van het proces van aankomst grondstoffen (erts en kolen) tot en met de productie van vloeibaar ruwijzer en 2) de stofbijdrage van het staalmaken en de slakverwerking.

Wijk aan Zee: Natuurlijke en urban stofbronnen van alle monsters

Wijk aan Zee: Natuurlijke en urban stofbronnen van alleen de ‘echte’ klachtenmonsters

In het diagram hierboven staat het aandeel van lokale stofbronnen (urban en natuurlijke stof) weergegeven, gemeten vanaf november 2019 voor alle monsters uit Wijk aan Zee (bovenste diagram), en zonder Tata Steel monsters (onderste diagram). Elk staafje is een stofmonster. Waar het staafje ophoudt in het diagram begint het stofaandeel van Tata dat in de andere grafieken wordt getoond. Deze zijn op datum samen te voegen.

Waaruit bestaat het stof afkomstig uit Wijk aan Zee?

Om een beetje vaart in het verhaal te houden is de gedetailleerde beschrijving van elke stofbron aan het eind van de blog opgenomen. In het kort: het stof afkomstig uit Wijk aan Zee is zand (geel in de diagrammen), bouwmaterialen (lichtblauw) en organische deeltjes (lichtgrijs). De industriële component van het stof in Wijk aan Zee is weergegeven in de twee diagrammen hieronder. Voor wat betreft de voorkant van de productieketen, weergegeven in het bovenste diagram van de twee, bestaat het stof uit al-dan-niet voorbewerkte ertsen (roodbruin) en kolen/kooks (donkergrijs). In het onderste diagram is de stofcomponent van de staalproductie te zien die hoofdzakelijk slakdeeltjes (blauw) bevat.

Bijdrage stofbronnen in Wijk aan Zee: stof dat te herleiden is naar de voorkant van de productieketen (aankomst grondstoffen tot en met productie van vloeibaar ruwijzer).

Bijdrage stofbronnen in Wijk aan Zee: stof van de staalproductie inclusief slakverwerking HARSCO

Trend watching

Tijdseries, zoals in deze staafdiagrammen zijn bedoeld om trends te spotten. Trends van meer of minder stof van Tata Steel. Wordt het erger of wordt het beter, welke stofbronnen zijn aan het afnemen en welke nemen juist toe? Je hebt wel veel monsters nodig om de trends te kunnen zien. Gelukkig hebben we onze supermelder en samen met de echte klachten ontstaat er een helder beeld. De supermelder en de echte klachtenmonsters komen goed met elkaar overeen en geven dezelfde impressie van het stof afkomstig uit Wijk aan Zee. Er valt geen trend op in bijvoorbeeld de verhouding zand tot bouwstoffen. Deze blijft redelijk constant met de tijd. Wat betreft het industriële stof, is de erts- en kolencomponent ook redelijk constant met de tijd. De aangename verrassing zit in de afname van het slakstof beginnend vanaf februari dit jaar. Bevat het stof in Wijk aan Zee in november en januari nog 40 tot ruim 60% slakdeeltjes, vanaf februari daalt dit tot onder de 20% met alleen af en toe nog een uitschieter zoals bijvoorbeeld recentelijk in september.

Het geschetste beeld klopt met het aandeel urban en natuurlijk stof tussen november en januari. In die periode is de overlast van industrieel stof relatief groot en is het aandeel stof afkomstig uit Wijk aan Zee daarentegen aanzienlijk lager. Vanaf februari is de verhouding fifty/fifty en vaak zelfs nog iets lager voor het Tata Steel-stofaandeel. Verder laat de trend zien dat ertsen en koolstof op dit moment de belangrijkste categorie stof is waarop Tata Steel zich moet richten om overlast te verminderen. Op basis van de onderliggende gegevens voor de tijdseries (de 66 populaties stofdeeltjes en 34 verschillende broncategorieën uitgelegd in de vorige blog is in detail te zien waar de problemen vandaan komen. Daarmee weten we waar en wat ons te doen staat!

Beschrijving van de verschillende stofbronnen Wijk aan Zee

Voor een aantal stofbronnen in de staafdiagrammen is niet vast te stellen wie de eigenaar is of soms zijn lokaal en industriële oorsprong even waarschijnlijk. Bij dergelijke bronnen staat in de legenda van de staafdiagrammen Tata of omgeving vermeld. Hierna volgt een beschrijving wat is inbegrepen bij de verschillende stofbronnen van de tijdseries.

Natuurlijke & urban stofbijdrage

Een beetje vaag is de stofbron Tata-koolstofrijk of omgeving. Dit betreft deeltjes die niet met zekerheid aan een bron kunnen worden toegeschreven. Het zijn wel allemaal deeltjes van koolstofmateriaal, onder andere tuinaarde (organische bodemstoffen), plantmateriaal, stuifmeel, pluisjes, zeker ook houtskool van de BBQ, waarschijnlijk ook plastics en misschien nog wel andere koolstofrijke deeltjes. Voor alle eerlijkheid nemen we deze stofbron ook mee in de diagrammen van het industriële aandeel. Want eerlijk is eerlijk, in deze bron zit ook de grafiet opgenomen. Grafiet is een verhaal op zich en verdient een eigen blog. Ik kan al wel verklappen dat het hoogst zelden is aangetroffen in de stofmonsters van de tijdserie vanaf november 2019 waar het hier over gaat.

De stofbron bebouwde omgeving omvat het urban aandeel (cement, bouwstoffen, verfbladders, glas e.d.). De bron natuurlijk zout (zeezout) in grote hoeveelheid komt sporadisch voor, bijvoorbeeld op Valentijnsdag in het diagram. We vermoeden dat zeezout met remobilisatie van oud stof samenhangt. De bron natuurlijke omgeving bevat de minerale, anorganische stofdeeltjes, hoofdzakelijk fijn duinzand, en als laatste, natuurlijke mineralen (bijna niks in de staafdiagrammen) zijn zeldzame mineralen die je niet vaak in omgevingszand aantreft.

Industriële stofbijdrage

Apart weergegeven is het stofaandeel van de ertsen en kolen. Dus alles wat voor het ijzermaken in de hoogoven nodig is. De bron Tata-erts bevat alle sinter- en pelletprocesstof, terwijl de Tata-erts/ruwijzer alle pure ijzerhoudende deeltjes bevat. Kool en kooks spreekt voor zich en de stofbron Tata-koolstofrijk en omgeving bevat alle overige koolstofrijke stof en de tuinaarde enz. Het andere diagram betreft het staalmaken. Er zijn duidelijk herkenbare stofbronnen die met de toeslagstoffen te maken hebben (de kalktrein die 3x per week grondstoffen aflevert), vuurvaste materialen die in installaties worden gebruikt, verslijten en gesloopt worden. De Tata-slak omvat alle slak die in de staalfabriek geproduceerd wordt, bij HARSCO verwerkt en op de opslagbergen terecht komt. Schrotstof is soms duidelijk herkenbaar aan Zink, maar roestdeeltjes ontstaan natuurlijk ook lokaal in Wijk aan Zee.

 

Blogs

Blog: De mensen van groen staal/ Davide Cretti

20 maart 2023

Zeventien was hij toen hij vanuit de Italiaanse Alpen voor een jaartje naar Nederland kwam voor een uitwisseling. Gecharmeerd van Nederland, studeerde Davide Cretti daarna Technische scheikunde in Delft. Hij is nu Technology Lead DRI. DRI staat voor direct reduced iron. Dit is de technologie waarmee we in 2030 groen staal willen produceren.

Blog: Van design naar werkelijkheid

15 maart 2023

Meera Haridas vertelt over de bouw van de nieuwe milieu-installatie bij de Pelletfabriek. Die installatie wordt straks zo groot als een flatgebouw, en filtert de rookgassen van de Pelletfabriek nóg beter. Wat is haar ervaring en waar staan we nu?

Blog: Wat doen we in... Frankrijk, Louvroil

26 juli 2022

In Louvroil, in Noord-Frankrijk, maken zo’n 500 collega’s van staal uit de Warmbandwalserij en de Direct Sheet Plant verschillende voorgelakte en folieproducten. Deze site, genoemd Tata Steel Maubeuge, is na IJmuiden onze grootste productielocatie.

Blog: Werken aan minder stofuitstoot bij de Hoogovens

31 mei 2022

Thomas Mous (links op de foto) is onderhoudsmanager bij Hoogoven 7 en werkt mee aan de realisatie van diverse projecten binnen het Roadmap Plus programma. Zo helpt hij mee aan het plaatsen van zes extra afzuigkappen bij beide Hoogovens, waardoor de uitstoot van stof tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer met circa 75% zal verminderen. In deze blog vertelt hij meer over de voortgang van deze maatregel.

Blog: Eerste stap voor de grootste milieu-installatie ooit

13 april 2022

Vincent Waanders en Marcel Hendriks zijn allebei projectmanager bij de afdeling PTC, het interne ingenieursbureau bij Tata Steel dat projecten voorbereidt, uitwerkt en vervolgens oplevert. Zo zijn zij ook betrokken bij milieumaatregelen uit de Roadmap Plus. In deze blog vertellen Vincent en Marcel meer over hun voorbereidingen voor de grootste milieu-installatie ooit: de Ontstoffings- en DeNOx installatie bij de Pelletfabriek in IJmuiden.

Blog: Ik mag hier zijn wie ik wil zijn

08 maart 2022

Yamina El Abbouy is controller bij de engineeringsafdeling van Tata Steel. Yamina is in Amsterdam geboren en moeder van drie dochters. Ze heeft een Marokkaanse afkomst en draagt een hoofddoek. In deze blog vertelt zij over ervaringen in een bedrijf waar veel mannen werken.

Blog: Doorpakken op onze ambities voor een schone leefomgeving

13 januari 2022

Als manager omgeving & overlast werk ik, Bram Nugteren, dagelijks aan het realiseren van de Roadmap Plus, de diverse maatregelen die hieronder vallen, en de beloofde afnames in de uitstoot van stof, PAK-stoffen, geur en geluid. Een uitdagende klus waarvoor ik ga. De kennis en ervaring van mijn vorige functies, waaronder bedrijfschef van de Hoogovens, neem ik daarin mee om te zorgen dat we de impact van onze bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving blijvend verminderen.

Blog: KEK – Project Walstroom

27 december 2021

Tata Steel Nederland werkt samen met Klimaat en Energie Koepel (KEK) aan het verduurzamen van de staalindustrie.

Blog: Met energie aan de toekomst bouwen

02 december 2021

Tata Steel wil in 2050 een CO2-neutrale staalproducent zijn. Wij zetten daarom vol in op de waterstofroute. Om dat doel te bereiken, vervult het Decarbonisatie team een cruciale rol. Het team bestaat uit bevlogen specialisten, waaronder Business Trainee Baedr Fraser (24) en Technology Iron & Steelmaking Specialist Antoine Steeghs, die 33 jaar werkervaring heeft. "Het tempo in ons team ligt hoog, want de belangen zijn groot."

Blog: Staal voor Piet’s Palenhuis

30 augustus 2021

Als je aan constructiestaal denkt, denk je misschien al snel aan staal dat wordt toegepast in gebouw en bruggen. Maar staal is ook het perfecte materiaal om mooie duurzame kunst mee te maken. Daar dacht kunstenaar Piet van Wijk net zo over.

Blog: Samen zorgen voor minder geuremissies

26 augustus 2021

Tata Steel werkt met de Roadmap Plus hard aan het verminderen van overlast voor omwonenden. Jelmer, technoloog bij Kooksfabriek 2, vertelt hoe hij en zijn collega’s zich dagelijks inzetten om de geurbelasting voor de omgeving te verminderen.

Blog: Eerste vrouwelijke Kraandrijver bij Tata Steel

27 juli 2021

Sinds kort heeft Tata Steel een vrouwelijke Kraandrijver voor de loskraan. Tatum Mooij is 20 jaar oud en is op haar 16e begonnen aan de Academy (Bedrijfsschool). In deze blog vertelt ze wat haar motivatie is geweest.

Blog: Duurzame toekomst, nieuwe technologieën

22 juli 2021

HIsarna is een tijdje geleden weer opgestart. In deze blog vertelt Johan van Boggelen, Operations & Technology Manager HIsarna over deze technologie.

Blog: Hyperloop belangrijk voor duurzame mobiliteit

19 juli 2021

Tata Steel is inmiddels al een flink aantal jaren betrokken bij de ontwikkeling van de Hyperloop. In deze blog vertelt Bas Lichtendahl, marketing manager en business development lead Hyperloop, over deze technologie.

Blog: Wij verminderen de geluidsoverlast voor onze buren

06 mei 2021

Recent ontvingen mijn collega’s die omgevingsklachten behandelen, een aantal specifieke geluidsklachten. We waren er niet zeker van waar deze vandaan kwamen. De meldingen werden daarom gedeeld met onze afdeling in de operatie. Na onderzoek bleek dat de klachten waren te koppelen aan onze activiteiten bij de plakkenopslag. Daar zijn we gelijk mee aan de slag gegaan.

Blog: een bijzondere editie van het schaaktoernooi dit jaar

08 januari 2021

Toernooidirecteur van het Tata Steel Chess Tournament deelt in deze blog zijn ervaringen over het wereldberoemde schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Blog: een kijkje achter de schermen van de Academy van Tata Steel

19 november 2020

In deze blog neemt Lidewij Breton (30 jaar) ons mee in haar werkzaamheden als docent Procestechniek aan de Academy van Tata Steel, Ook zullen een aantal studenten hun ervaringen delen. Lidewij is na een interne opleiding bij de Aacademy bijna zes jaar actief als docent en coach bij Tata Steel.

Blog Wat laten de stofmonsters zien?

29 september 2020

In deze 2e blog van professor Sieger van der Laan vertelt hij meer over de resultaten van de stofmonsteranalyses. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

Blog bijdrage fijn stof aan luchtkwaliteit IJmond

19 augustus 2020

In deze blog legt Tilly de Bie, luchtspecialist bij Tata Steel, de relatie uit tussen de bijdrage van Tata Steel aan de emissie van fijnstof in de IJmond en de luchtkwaliteit van de IJmond.

Blog Stofanalyse

29 juni 2020

In deze blog vertelt professor Sieger van der Laan meer over de manier waarop wij stofanalyses uitvoeren. Sieger van der Laan studeerde Geochemie in Utrecht en Chicago, en leidt sinds 1998 de Microstructuur en Oppervlakte Analyse groep op het Research lab van Tata Steel IJmuiden. In 2018 is hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Bouwmaterialen Microstructuur aan de TU Eindhoven.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2023

Volg ons