Tata Steel gaat uitstoot zeer zorgwekkende stoffen verder verminderen

08-01-2021

Tata Steel is gestart met een aantal maatregelen om de uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vanaf de site in IJmuiden verder te verminderen en daarmee de impact op de omgeving fors te reduceren. Deze maatregelen worden dit jaar in een plan vastgelegd, dat bij de Omgevingsdienst wordt ingediend. De implementatie van dit reductieplan is al deels van start gegaan en wordt in de komende jaren verder uitgebreid.

Landelijk overheidsprogramma
De Nederlandse overheid is een landelijk programma over ZZS gestart. Tot de categorie ZZS behoren stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken of slecht afbreken in het milieu. In het kader van het landelijk programma ZZS zijn alle bedrijven die ZZS uitstoten gevraagd om een inventarisatie te maken van deze stoffen. Tata Steel heeft onlangs bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de inventarisatie van ZZS ingediend. Hierbij is gekeken naar uitstoot uit de schoorstenen, emissies* van open bronnen (zoals verwaaiing van de erts- en kolenvelden) en emissies van de diffuse bronnen (waaronder de emissies van deuren, klimpijpen en vulgaten van de Kooks- en Gasfabrieken en verschillende dakemissies).

Tevens heeft Tata Steel de verspreidingsberekeningen ingediend van deze ZZS (die door een onafhankelijke externe expert zijn gemaakt) en een lijst met reductiemaatregelen, waarvan een deel reeds in gang is gezet.

Verspreiding ZZS binnen norm
Het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) geeft aan bij welke concentratie van een stof geen negatief effect te verwachten is op mens en ecosysteem. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de werkelijke concentraties van de ZZS van Tata Steel in de leefomgeving allemaal binnen de MTR-waarden vallen (voor zover de overheid MTR-waarden heeft vastgesteld). Desondanks zet het staalbedrijf zich in om de uitstoot van ZZS verder te reduceren.

Uitgebreide reductiemaatregelen
Van de lijst van 1.655 zeer zorgwekkende stoffen van de landelijke overheid worden bij Tata Steel in IJmuiden 178 stoffen geëmitteerd. Dat gebeurt op in totaal 213 verschillende punten op de site.

Twee zaken zijn voor Tata Steel leidend in het voornemen om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen verder te reduceren. In de eerste plaats prioriteit geven aan het realiseren van maatregelen die het grootst mogelijke positieve effect op de leefomgeving hebben. In de tweede plaats ervoor zorgen dat alle uitstoot voldoet aan de wettelijke normen. Van de 213 bronnen op het terrein voldoen er momenteel twee niet aan de wettelijke normen: een onderdeel van de Koudbandwalserij en de Hulpstoffenfabriek van de Hoogovens. Voor de wijze waarop Tata Steel dit gaat oplossen: zie maatregelen hieronder.

De belangrijkste maatregelen van Tata Steel (waarvan een deel afkomstig uit de Roadmap 2030 en de Roadmap Plus):

Bij de Pelletfabriek gaat Tata Steel een Doekfilterinstallatie en een DeNOx-installatie bouwen, die de uitstoot van stikstofoxiden, fijn stof, PAKs en zware metalen fors gaan reduceren. Hiermee is een investering gemoeid van 150 miljoen euro. Het project is inmiddels gestart. Realisatie wordt verwacht in 2025.

Tata Steel gaat voor 50 miljoen euro bij Kooks- en Gasfabriek 2 de mechanische afdichting verbeteren, waardoor geur en uitstoot van PAKs wordt verminderd. Naar verwachting is dit in 2023 volledig gerealiseerd. Bij beide Kooks- en Gasfabrieken worden verder doorlopend verbeteringen doorgevoerd. Zo worden ovenwanden van KGF2 vervangen en wordt bij beide fabrieken op basis van inspecties gewerkt aan het vervangen van deuren, waardoor de emissies van met name PAKs omlaag zullen gaan.

Bij de Koudbandwalserij gaat Tata Steel PAKs afvangen met actief koolfilters bij de ovens. Na de koolstoffilters wordt een zogenaamde elektrische naverbrander geplaatst, die ervoor zorgt dat koolwaterstoffen en overgebleven PAKs van de stromen uit de filters oxideren en worden omgezet in water en kooldioxide. Tata Steel wil dit project in 2021 realiseren. De realisatie kan starten zodra de Omgevingsdienst vergunning heeft verleend.

In de Hulpstoffenfabriek van de Hoogovens wordt zogenaamde stopmassa gemaakt. Dat is een volgens speciaal recept gemaakte substantie die wordt gebruikt om het tapgat in een hoogoven te dichten na het aftappen van de hoogoven. In de Hulpstoffenfabriek wordt de bestaande koolstoffilterinstallatie geoptimaliseerd. Daarnaast zijn een onderzoek en proeven gestart om de hoeveelheid PAKs in de productie van stopmassa te reduceren. De realisatiedatum is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en de proeven.

Bij de Sinterfabriek wordt momenteel een elektrofilter gebouwd om de lucht afkomstig van de sinterkoelers te reinigen. Dit filter helpt om de hoeveelheid zware metalen in de uitstoot te reduceren. Realisatie is voorzien in de eerste helft van 2021.

Tata Steel heeft het initiatief genomen om verspreiding van stof verder te verminderen. Bij de Hoogovens komen zogenaamde ‘smidse kappen’ om stofemissies tegen te gaan. De planning is dat Hoogoven 6 in 2022 van smidse kappen is voorzien.

Bij de Oxystaalfabriek loopt een onderzoek naar een passende extra afzuiginstallatie. Het doel is om stofhoudende gassen tijdens het kiepen van ruwijzer in de converter beter af te zuigen. Hierdoor vinden er minder emissies van stof en zware metalen plaats via het dak van de fabriek. De realisatie daarvan is gepland in 2023.

Waar het gaat om de open bronnen op het terrein gaat Tata Steel stofverwaaiing tegen door het plaatsen van afzuigingen bij overslagpunten van grond- en hulpstoffen. Realisatie is voorzien in 2024.

Verspreiding in omgeving
In de lijst met ZZS die worden uitgestoten gaat het om de emissies. Voor de omgeving is de immissie ** het meest relevant, de hoeveelheid ZZS die daadwerkelijk in de leefomgeving terechtkomt. Om dat vast te stellen heeft Tata Steel een externe expert op het gebied van ZZS (Erbrink Stacks Consult uit Soest) dit in kaart laten brengen. Deze gegevens zijn vastgelegd in een serie verspreidingstabellen. Bij de verspreidingsberekeningen is uitgegaan van de gemiddelde meteorologische omstandigheden van de afgelopen tien jaar.

In de rapportage wordt van elke ZZS de verspreiding in de omgeving weergegeven. Dat gebeurt per ZZS in een afbeelding van de IJmond met daarop ingetekend de immissiecontouren van de betreffende stof.

Immissie ZZS Tata Steel overal onder MTR-waarde
Uit de verspreidingsberekeningen die door de onafhankelijke externe expert zijn uitgevoerd blijkt dat de immissies van alle ZZS die door Tata Steel worden uitgestoten onder de MTR-waarden liggen (voor zover de overheid MTR-waarden heeft vastgesteld). Dit betekent dat de concentratie zodanig is dat er geen negatief effect te verwachten is op mensen of ecosystemen.

Alle bronnen Tata Steel geïnventariseerd
De volledige informatie die Tata Steel bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangeleverd over ZZS (lijst, verspreidingstabellen, toelichtingen daarop en maatregelen) is te bekijken via deze link  

*emissie:         uitstoot van stoffen  
**immissie:    de werkelijke concentratie van stoffen in de leefomgeving

Nieuws 2021

Bekleden muren compartimenten schrootpark

22 januari 2021

Op dit moment bekleden we de muren van de compartimenten waarbinnen we schroot verladen. De muren worden voorzien van geluidsabsorberend materiaal om geluiden afkomstig van het schrootpark verder te verminderen. De verwachting is dat alle muren eind januari bekleed zijn.

Online Jeugd Schaaksimultaan 20 januari

12 januari 2021

De tweede woensdagmiddag, 20 januari 2021, van het Tata Steel Chess Tournament staat ook dit jaar in het teken van een feestelijke schaaksimultaan voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanwege COVID-19 is het programma dit jaar online, met een supergaaf simultaantoernooi in samenwerking met Chessity. Een middag lang lekker veel partijtjes spelen. En wie weet mag jij wel schaken tegen één van de vier echte schaakpro’s!

Tata Steel Chess Festival 23 & 24 januari

12 januari 2021

Zaterdag 23 en zondag 24 januari vindt in het tweede weekend van het Tata Steel Chess Tournament het Tata Steel Chess Festival plaats. Dit jaar zal het Chess Festival volledig online worden georganiseerd en kun je vanuit huis deelnemen aan diverse activiteiten.

Online Open Dag van de bedrijfsschool Tata Steel

08 januari 2021

Op donderdag 14 januari a.s. en dinsdag 2 februari a.s.zijn er bij de Academy van Tata Steel de Online Open Dagen. Hier kunnen jongeren, of diegenen die een carrièreswitch richting de techniek overwegen, online kennismaken met de bedrijfsschool. Tijdens deze online open dag staan de virtuele deuren open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek.

Tata Steel gaat uitstoot zeer zorgwekkende stoffen verder verminderen

08 januari 2021

Tata Steel is gestart met een aantal maatregelen om de uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vanaf de site in IJmuiden verder te verminderen en daarmee de impact op de omgeving fors te reduceren. Deze maatregelen worden dit jaar in een plan vastgelegd, dat bij de Omgevingsdienst wordt ingediend. De implementatie van dit reductieplan is al deels van start gegaan en wordt in de komende jaren verder uitgebreid.

Uitstel realiseren filterinstallatie Sinterfabriek

07 januari 2021

Tata Steel heeft de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (ODNZKG) in april 2020 laten weten dat de planning om het filter bij de Sinterfabriek op 31 januari 2021 in werking te hebben vanwege overmacht helaas niet haalbaar is. Door de coronapandemie kunnen noodzakelijke materialen, onderdelen en expertise uit het buitenland niet op tijd aanwezig zijn in Nederland.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Disclaimer

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2019

Volg ons