Tata Steel gaat uitstoot zeer zorgwekkende stoffen verder verminderen

08-01-2021

Tata Steel is gestart met een aantal maatregelen om de uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vanaf de site in IJmuiden verder te verminderen en daarmee de impact op de omgeving fors te reduceren. Deze maatregelen worden dit jaar in een plan vastgelegd, dat bij de Omgevingsdienst wordt ingediend. De implementatie van dit reductieplan is al deels van start gegaan en wordt in de komende jaren verder uitgebreid.

Landelijk overheidsprogramma
De Nederlandse overheid is een landelijk programma over ZZS gestart. Tot de categorie ZZS behoren stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken of slecht afbreken in het milieu. In het kader van het landelijk programma ZZS zijn alle bedrijven die ZZS uitstoten gevraagd om een inventarisatie te maken van deze stoffen. Tata Steel heeft onlangs bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de inventarisatie van ZZS ingediend. Hierbij is gekeken naar uitstoot uit de schoorstenen, emissies* van open bronnen (zoals verwaaiing van de erts- en kolenvelden) en emissies van de diffuse bronnen (waaronder de emissies van deuren, klimpijpen en vulgaten van de Kooks- en Gasfabrieken en verschillende dakemissies).

Tevens heeft Tata Steel de verspreidingsberekeningen ingediend van deze ZZS (die door een onafhankelijke externe expert zijn gemaakt) en een lijst met reductiemaatregelen, waarvan een deel reeds in gang is gezet.

Verspreiding ZZS binnen norm
Het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) geeft aan bij welke concentratie van een stof geen negatief effect te verwachten is op mens en ecosysteem. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de werkelijke concentraties van de ZZS van Tata Steel in de leefomgeving allemaal binnen de MTR-waarden vallen (voor zover de overheid MTR-waarden heeft vastgesteld). Desondanks zet het staalbedrijf zich in om de uitstoot van ZZS verder te reduceren.

Uitgebreide reductiemaatregelen
Van de lijst van 1.655 zeer zorgwekkende stoffen van de landelijke overheid worden bij Tata Steel in IJmuiden 178 stoffen geëmitteerd. Dat gebeurt op in totaal 213 verschillende punten op de site.

Twee zaken zijn voor Tata Steel leidend in het voornemen om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen verder te reduceren. In de eerste plaats prioriteit geven aan het realiseren van maatregelen die het grootst mogelijke positieve effect op de leefomgeving hebben. In de tweede plaats ervoor zorgen dat alle uitstoot voldoet aan de wettelijke normen. Van de 213 bronnen op het terrein voldoen er momenteel twee niet aan de wettelijke normen: een onderdeel van de Koudbandwalserij en de Hulpstoffenfabriek van de Hoogovens. Voor de wijze waarop Tata Steel dit gaat oplossen: zie maatregelen hieronder.

De belangrijkste maatregelen van Tata Steel (waarvan een deel afkomstig uit de Roadmap 2030 en de Roadmap Plus):

Bij de Pelletfabriek gaat Tata Steel een Doekfilterinstallatie en een DeNOx-installatie bouwen, die de uitstoot van stikstofoxiden, fijn stof, PAKs en zware metalen fors gaan reduceren. Hiermee is een investering gemoeid van 150 miljoen euro. Het project is inmiddels gestart. Realisatie wordt verwacht in 2025.

Tata Steel gaat voor 50 miljoen euro bij Kooks- en Gasfabriek 2 de mechanische afdichting verbeteren, waardoor geur en uitstoot van PAKs wordt verminderd. Naar verwachting is dit in 2023 volledig gerealiseerd. Bij beide Kooks- en Gasfabrieken worden verder doorlopend verbeteringen doorgevoerd. Zo worden ovenwanden van KGF2 vervangen en wordt bij beide fabrieken op basis van inspecties gewerkt aan het vervangen van deuren, waardoor de emissies van met name PAKs omlaag zullen gaan.

Bij de Koudbandwalserij gaat Tata Steel PAKs afvangen met actief koolfilters bij de ovens. Na de koolstoffilters wordt een zogenaamde elektrische naverbrander geplaatst, die ervoor zorgt dat koolwaterstoffen en overgebleven PAKs van de stromen uit de filters oxideren en worden omgezet in water en kooldioxide. Tata Steel wil dit project in 2021 realiseren. De realisatie kan starten zodra de Omgevingsdienst vergunning heeft verleend.

In de Hulpstoffenfabriek van de Hoogovens wordt zogenaamde stopmassa gemaakt. Dat is een volgens speciaal recept gemaakte substantie die wordt gebruikt om het tapgat in een hoogoven te dichten na het aftappen van de hoogoven. In de Hulpstoffenfabriek wordt de bestaande koolstoffilterinstallatie geoptimaliseerd. Daarnaast zijn een onderzoek en proeven gestart om de hoeveelheid PAKs in de productie van stopmassa te reduceren. De realisatiedatum is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en de proeven.

Bij de Sinterfabriek wordt momenteel een elektrofilter gebouwd om de lucht afkomstig van de sinterkoelers te reinigen. Dit filter helpt om de hoeveelheid zware metalen in de uitstoot te reduceren. Realisatie is voorzien in de eerste helft van 2021.

Tata Steel heeft het initiatief genomen om verspreiding van stof verder te verminderen. Bij de Hoogovens komen zogenaamde ‘smidse kappen’ om stofemissies tegen te gaan. De planning is dat Hoogoven 6 in 2022 van smidse kappen is voorzien.

Bij de Oxystaalfabriek loopt een onderzoek naar een passende extra afzuiginstallatie. Het doel is om stofhoudende gassen tijdens het kiepen van ruwijzer in de converter beter af te zuigen. Hierdoor vinden er minder emissies van stof en zware metalen plaats via het dak van de fabriek. De realisatie daarvan is gepland in 2023.

Waar het gaat om de open bronnen op het terrein gaat Tata Steel stofverwaaiing tegen door het plaatsen van afzuigingen bij overslagpunten van grond- en hulpstoffen. Realisatie is voorzien in 2024.

Verspreiding in omgeving
In de lijst met ZZS die worden uitgestoten gaat het om de emissies. Voor de omgeving is de immissie ** het meest relevant, de hoeveelheid ZZS die daadwerkelijk in de leefomgeving terechtkomt. Om dat vast te stellen heeft Tata Steel een externe expert op het gebied van ZZS (Erbrink Stacks Consult uit Soest) dit in kaart laten brengen. Deze gegevens zijn vastgelegd in een serie verspreidingstabellen. Bij de verspreidingsberekeningen is uitgegaan van de gemiddelde meteorologische omstandigheden van de afgelopen tien jaar.

In de rapportage wordt van elke ZZS de verspreiding in de omgeving weergegeven. Dat gebeurt per ZZS in een afbeelding van de IJmond met daarop ingetekend de immissiecontouren van de betreffende stof.

Immissie ZZS Tata Steel overal onder MTR-waarde
Uit de verspreidingsberekeningen die door de onafhankelijke externe expert zijn uitgevoerd blijkt dat de immissies van alle ZZS die door Tata Steel worden uitgestoten onder de MTR-waarden liggen (voor zover de overheid MTR-waarden heeft vastgesteld). Dit betekent dat de concentratie zodanig is dat er geen negatief effect te verwachten is op mensen of ecosystemen.

Alle bronnen Tata Steel geïnventariseerd
De volledige informatie die Tata Steel bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangeleverd over ZZS (lijst, verspreidingstabellen, toelichtingen daarop en maatregelen) is te bekijken via deze link  

*emissie:         uitstoot van stoffen  
**immissie:    de werkelijke concentratie van stoffen in de leefomgeving

Nieuws 2021

Tata Steel en gezondheid

14 april 2021

Tata Steel heeft vanochtend kennis genomen van de publicatie van het rapport van de RIVM “Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek in de IJmond”.

Toekomst in de techniek, Girls’ Day Online

13 april 2021

Tata Steel wil jongeren laten ervaren hoe het is om te werken in de techniek en organiseert daar regelmatig activiteiten voor. Eén daarvan is de jaarlijkse Girls’ Day.

Herstart HIsarna proeffabriek

09 april 2021

De omgevingsdienst Noord-Holland-Noord heeft aan Tata Steel laten weten dat de proeffabriek HIsarna aan de regels voor natuurbescherming voldoet.

Feiten over kwiklozing

31 maart 2021

Tata Steel heeft de Omgevingsdienst geïnformeerd dat de indirecte lozing van kwik op het openbaar rioolstelsel in de optiek van Tata Steel wel degelijk is vergund. Zo wordt in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag uit 2001 de lozing van kwik vermeld. Dit heeft betrekking op een vergunde indirecte lozing waarbij gascondensaat afkomstig uit de Hoogovengasleiding wordt afgevoerd via een openbaar rioolstelsel van de gemeente Velsen naar de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) van Velsen.

Tata Steel dient plan in voor CO2 afvang en productie waterstof

30 maart 2021

40% CO2 reductie in 2030 mogelijk

Brand bij Tata Steel

28 maart 2021

Vanmiddag is door nog onbekende oorzaak rond 14.30 uur brand uitgebroken bij een transportband voor kolen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

In actie om overlast te verminderen

23 maart 2021

Ze zijn niet te missen op het Tata Steel terrein: de billboards op ons terrein die oproepen bij te dragen aan het verminderen van de overlast. Ze roepen op tot acties om te verbeteren in het dagelijks werk. Deze acties vinden plaats naast de uitvoering van de maatregelen uit de Roadmap om overlast te verminderen.

Topproduct voor topclub

22 maart 2021

Afgelopen week heeft Tata Steel dochterbedrijf SAB-profiel stalen dakprofielen geleverd voor het nieuwe dak van het AZ-stadion in Alkmaar. Voor de uitzonderlijk lange profielen van 26,5 meter zijn de installaties in IJsselstein zelfs speciaal uitgebouwd.

Informatie staalslakken naar aanleiding van uitzending ‘De Vuilnisman’

21 maart 2021

In de uitzending van De Vuilnisman afgelopen zondagavond op NPO2 kwam de toepassing van staalslakken aan bod. Wij hebben meegewerkt aan het programma en delen onderstaand graag aanvullende informatie over staalslakken en de toepassing daarvan.

Tata Steel opent virtueel de deuren voor toekomstige medewerkers

17 maart 2021

Tata Steel investeert in de toekomst en daarom zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers in de techniek in een breed scala aan functies en ervaring. Van jong geleerd tot gedegen ervaring. Bent u nieuwsgierig naar welke vacatures wij hebben? Of op zoek naar een gedegen opleiding in de techniek voor uw kind? In april 2021 openen we onze digitale deuren en kan men kennismaken met Tata Steel als werkgever.

Transport over Tata Steel terrein voor werkzaamheden TenneT

16 maart 2021

Netbeheerder TenneT gaat zeekabels aanleggen bij het strand van Heemskerk voor het toekomstige transport van de windenergie vanaf de Noordzee. Hiervoor heeft TenneT een plan ingediend bij Rijkswaterstaat. In goed overleg is het terrein van Tata Steel in het plan opgenomen als transportroute om Wijk aan Zee te ontzien. Dit scheelt voor het dorp honderden zware transportbewegingen.

Tata Steel één van de vier beste (thuis)werkgevers in de IJmond!

15 maart 2021

Tata Steel is verkozen tot één van de vier beste (thuis)werkgevers in de regio. Ons bedrijf werd door vele collega’s voor deze titel genomineerd. De nominaties werden vergezeld door lovende reacties.

Bomenkap in groenstrook Zeestraat

10 maart 2021

De groenstrook langs de Zeestraat tussen Beverwijk en Wijk aan Zee is eigendom van Tata Steel. In die groenstrook staan veel iepenbomen. De laatste twee jaar heeft de iepziekte daar behoorlijk toegeslagen. Tata Steel is als eigenaar wettelijk verplicht om de zieke bomen te verwijderen

Hoe creatief ben jij tijdens de vakantie?

17 februari 2021

We dagen je uit om samen met de leerlingen van de Academy van Tata Steel creatief aan de gang te gaan in de voorjaarsvakantie. Zo hoef je je thuis niet te vervelen en leer je ook iets over techniek! Kijk hieronder voor de video's waarmee je thuis zelf aan de slag kan en maak kans op een leuke prijs!

Uitleg zwarte sneeuw

17 februari 2021

Op zondag 14 februari 2021 is ontdekt dat de sneeuw in de buurt va de Reyndersweg zwart was. Wij hebben inderdaad geconstateerd dat de zwarte plekken op de sneeuw van ons afkomstig zijn.

Online Open Dag bedrijfsschool Tata Steel

10 februari 2021

Op donderdag 18 februari a.s. kunnen jongeren en degenen die een carrièreswitch richting de techniek overwegen kennismaken met de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden. Tijdens deze Online Open Dag staan de virtuele deuren van de Academy van 18.30 tot 21.00 uur open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek. De opleidingen van Tata Steel staan nadrukkelijk ook open voor zij-instromers. Leerlingen, praktijkbegeleiders en docenten van de Academy van Tata Steel vertellen over de opleidingen en de carrièremogelijkheden bij het staalbedrijf. Bezoekers kunnen ook via online-presentaties door coaches en leerlingen, chats met recruiters en veel video’s kennismaken met de nieuwste technologieën die tijdens de opleidingen aan bod komen, waaronder 3D-printen, robotica en virtual reality.

Flinke uitbreiding E-neuzennetwerk

08 februari 2021

Tata Steel in IJmuiden gaat het netwerk van elektronische neuzen (E-neuzen) op het bedrijfsterrein verder uitbreiden. Fasegewijs zullen de komende maanden 30 E-neuzen bij worden geplaatst. Daarmee verdubbelen we het aantal E-neuzen om geurbronnen beter te kunnen herleiden en zodoende gerichte maatregelen te kunnen nemen.

Reactie Tata Steel vooraankondiging aangifte

05 februari 2021

We hebben in de media het bericht gelezen over het voornemen om aangifte te doen tegen Tata Steel. We hebben een actieplan dat de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum beperkt en investeren daarin honderden miljoenen euro’s. Wij handelen naar beste eer en geweten. Wij hechten er waarde aan om altijd in gesprek te zijn met de omgeving en nemen de zorgen van onze buren zeer serieus.

Jorden van Foreest wint Tata Steel Chess Tournament 2021

31 januari 2021

Eerste Nederlandse winnaar sinds 1985

SSAB ziet af van overname Tata Steel Nederland

29 januari 2021

Vandaag is bekend gemaakt dat de besprekingen met SSAB over een mogelijke verkoop van het in Nederland gevestigde deel van ons bedrijf zijn afgebroken. SSAB ziet af van de overname van Tata Steel Nederland. SSAB geeft aan een overname op dit moment financieel niet goed te kunnen verantwoorden en niet te kunnen inpassen in hun strategie.

Bekleden muren compartimenten schrootpark

22 januari 2021

Op dit moment bekleden we de muren van de compartimenten waarbinnen we schroot verladen. De muren worden voorzien van geluidsabsorberend materiaal om geluiden afkomstig van het schrootpark verder te verminderen. De verwachting is dat alle muren eind januari bekleed zijn.

Online Jeugd Schaaksimultaan 20 januari

12 januari 2021

De tweede woensdagmiddag, 20 januari 2021, van het Tata Steel Chess Tournament staat ook dit jaar in het teken van een feestelijke schaaksimultaan voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanwege COVID-19 is het programma dit jaar online, met een supergaaf simultaantoernooi in samenwerking met Chessity. Een middag lang lekker veel partijtjes spelen. En wie weet mag jij wel schaken tegen één van de vier echte schaakpro’s!

Tata Steel Chess Festival 23 & 24 januari

12 januari 2021

Zaterdag 23 en zondag 24 januari vindt in het tweede weekend van het Tata Steel Chess Tournament het Tata Steel Chess Festival plaats. Dit jaar zal het Chess Festival volledig online worden georganiseerd en kun je vanuit huis deelnemen aan diverse activiteiten.

Online Open Dag van de bedrijfsschool Tata Steel

08 januari 2021

Op donderdag 14 januari a.s. en dinsdag 2 februari a.s.zijn er bij de Academy van Tata Steel de Online Open Dagen. Hier kunnen jongeren, of diegenen die een carrièreswitch richting de techniek overwegen, online kennismaken met de bedrijfsschool. Tijdens deze online open dag staan de virtuele deuren open voor iedereen met belangstelling voor een uitdagende opleiding en baan in de techniek.

Tata Steel gaat uitstoot zeer zorgwekkende stoffen verder verminderen

08 januari 2021

Tata Steel is gestart met een aantal maatregelen om de uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vanaf de site in IJmuiden verder te verminderen en daarmee de impact op de omgeving fors te reduceren. Deze maatregelen worden dit jaar in een plan vastgelegd, dat bij de Omgevingsdienst wordt ingediend. De implementatie van dit reductieplan is al deels van start gegaan en wordt in de komende jaren verder uitgebreid.

Uitstel realiseren filterinstallatie Sinterfabriek

07 januari 2021

Tata Steel heeft de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (ODNZKG) in april 2020 laten weten dat de planning om het filter bij de Sinterfabriek op 31 januari 2021 in werking te hebben vanwege overmacht helaas niet haalbaar is. Door de coronapandemie kunnen noodzakelijke materialen, onderdelen en expertise uit het buitenland niet op tijd aanwezig zijn in Nederland.

Naar tatasteel.nl - Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Privacyverklaring - Cookiebeleid

© Copyright Tata Steel IJmuiden - 2021

Volg ons